Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΙΣΚΑΡΔΟΥ. ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1264). ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ

THE DEATH OF ROBERT GISKARDO. THE RECORD OF PROCEEDING OF THE LATIN CHURCH OF KEPHALLINIA (1264). TOPOGRAPHICALS AND SOCIOLOGICALS VERIFICATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αντωνακάτου Διάνα
  5. 1982
  6. 327-337
    • The study is referred to the findings of researches regarding the history of the medieva Kephallinia. The death of Robert Giskardo at the Kephallinia cape Atheras on 17th of Julyof 1085 has been the tragic event which enlighted the history and the topography of Kephallinia. This Norman sovereign had been in command of a great naval power and ment against Greece during the second expedition against Byzantium. On the pther hand, Kephallinia had eminent luck to preserve the only text that comprised a wealth of information on the research for the island's inside history: social life, settlements, nomeclature of places and men. This text is concerns the proceeding of the "venerable bishqoric of Kephallinia" which has been released by the sovereign of Kephallinia, Zante and Ithaca, "count Reciardos of Palatio" (Palatine count Richard A' Orsini), on 12th of July of 1264 and was destroyed during the horrible earthquakes of August 1953.
    • Μελετώνται τα πορίσματα ερευνών για την ιστορία της Μεσσαιωνικής Κεφαλληνίας. Ο θάνατος του Ροβέρτου Γισκάρδου στο Κεφαλληνιακό ακρωτήριο Αθέρας στις 17 Ιουλίου 1085 υπήρξε το τραγικό επεισόδιο το οποίο φώτισε την ιστορία και την τοπογραφία της Κεφαλλονιάς. Ο πολύπλαγκτος αυτός Νορμανδός ηγεμόνας, ηγούμενος μεγάλης ναυτικής δύναμης, επήλθε κατά της Ελλάδος κατά την δεύτερη εκστρατεία ενατίον του Βυζαντίου. Η Κεφαλλονιά όμως είχε την εξαιρετική τύχη να διατηρήσει μοναδικό κείμενο το οποίο περιέχει πλουσιότατο υλικό για την έρευνα της εσωτερικής ιστορίας του νησιού : του κοινωνικού βίου των οικισμών, της ονοματολογίας των τόπων και των ανθρώπων. Πρόκειται για το "Πρακτικό της οσιοτάτης επισκοπής Κεφαλληνίας", το οποίο απέλυσε ο αυθέντης Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης "κόντε Ρεκίαρδος ο του Παλατίου" ( ο Παλατίνος κόμης Ριχάρδος Α' Ορσίνης) στις 12 Ιουλίου 1264 και καταστράφηκε κατά τους φοβερούς σεισμούς του Αυγούστου 1953.