ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL ELEMENTS AGAINST TO THE POWER OF THE THEORY OF THE TECTONIC SLATES IN GREEK TERRITORIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1982
  6. 293-308
    • From the study is made clear that we cannot assume that a lot of geological and geophysical phenomenous in Greece can be explained with the theory of the tectonic slates. The geological and geophysical phenomenous which are being observed in Greece must be combined with facts developing at the inner space of the greek arc. Moreover is being reported that the seismological views should be reconsidered likewise the earthquakes predictions which are made with the method of the seismic gulf. The aforementioned method presupposes the immersion of the of the African slate under the greek slate and with predetermined annual speed .
    • Γεωλογική μελέτη από την οποία συμπεραίνουμε ότι πολλά γεωλογικά και γεωφυσικά φαινόμενα στην Ελλάδα δεν μπορούν να εξηγηθούν με την θεωρία των τεκτονικών πλακών που αναζητεί τα αίτια τους στην σύγκρουση πλακών και το βύθισμα της Αφρικανικής πλάκας προς βορρά κάτω από την Ευρωπαϊκή και την δημιουργία μιας τάφρου νότια της Κρήτης. Τα γεωλογικά και γεωφυσικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην Ελλάδα πρέπει να συνδυαστούν με γεγονότα που εξελίσσονται στον εσωτερικό χώρο του ελληνικού τόξου. Αναφέρεται τέλος ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι σεισμολογικές αντιλήψεις που συνδέονται με την σύγκρουση της Αφρικανικής πλάκας με την Ελληνική όπως και το βύθισμα της πρώτης κάτω από την δεύτερη, όπως π.χ. οι προβλέψεις σεισμών που γίνονται με την μέθοδο του σεισμικού χάσματος, η οποία προϋποθέτει βύθισμα της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ελληνική με προκαθορισμένη μάλιστα ετήσια ταχύτητα.