1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1982
  6. 289-292
    • This study comprises the presentation of the biochemical test of hair as regards the ascertainment of the concetration upon it of various diseases, which might be on diagnostic view, valuable.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί παρουσίαση της βιοχημικής εξέτασης της τρίχας για την διαπίστωση της συγκέντρωσης πάνω σ'αυτήν διαφόρων ασθενειών, η οποία ενδέχεται να είναι από διαγνωστικής άποψης πολύτιμη.