Ο ΣΤΙΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

THE LYRICS OF FOLK SONGS IN ANCIENT AND MODERN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Baud-Bovy Samuel
  5. 1982
  6. 262-268
    • Musical study relevant with the lyrics of the folk songs in ancient and modern Greece. There are some rythmical structures which are met everywhere in the world because they are based on the succession: rise-position or position-rise which rules vital rythms: the breath (inhalation-exhalation), the pace (left-right). The Romanian national-musicologist Brailoin has mentioned such structures in nursery rhymes of the whole world. He could also mention the greek nursery rhymes that Athineos had preserved. Particularly, the ancient greek songs are dominated by trituned rhymes in addition with the modern whose lyrics from eight-syllables become of fifteen syllables. In Aristophanes comedies we can find fifteen-syllables or trochaic, or iambic which give a smell of folk-dancing song because of the reason that melodius and rythmical tunes coincide.
    • Μουσική μελέτη σχετική με τον στίχο του δημοτικού τραγουδιού στην αρχαία και στη νέα Έλλαδα. Υπάρχουν ορισμένες ρυθμικές δομές που απαντούν παντού στον κόσμο γιατί βασίζονται στην διαδοχή :άρση-θέση ή θέση-άρση που κανονίζει ζωικούς ρυθμούς : την αναπνοή (ειπνοή-εκπνοή), το βήμα (ζερβό-δεξιό). Ο Ρουμάνος εθνομουσικολόγος Brailoiu επίσημανε τέτοιες δομές στα παιδικά τραγούδια ολόκληρου του κόσμου. Θα μπορούσε να αναφέρει και τα αρχαία ελληνικά παιδικά άσματα που μας διέσωσε ο Αθηναίος. Στα αρχαία ελληνικά τραγούδια επικρατούν τρίσημοι ρυθμοί, ενώ στα νεοελληνικά ο στίχος από οκτασύλλαβος γίνεται δεκαπεντασύλλαβος. Στις κωμωδίες του Αριστοφάνη βρίσκουμε δεκαπεντασύλλαβους είτε τροχιακούς, είτε ιαμβικούς που μυρίζουν δημοτικό χορευτικό τραγούδι, γιατί συμπίπτουν μελωδικοί και ρυθμικοί τόνοι.