Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ)

THE APPEARANCE OF THE PELAGONIC COVER AT LACONIA (PELOPONNESE, GREECE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Γερολυμάτος Ηλίας | Dornsiepen Ulrich | Trifinova Ekaterina
  5. 1982
  6. 247-261
    • Geological study related with the appearance of the pelagonic cover at Laconia (Peloponnese, Greece). Until today, there have been reported such appearances only at Argolida. The appearances of these rocks are on straight line which begins from Xili's peninsula and ends up at the villages Aggelona and Ayios Ioannis. This line propably represents the axis of a tectonic syncline which tallies with the last ascertained folded phase. The comparison of these rocks from the views of age, volcanic type, features and position, allows us to varify them from these of the pedestal zone of Pindus and to classify them to the units of the pelagonic cover.
    • Γεωλογική μελέτη με την εμφάνιση του πελαγονικού καλύμματος στην Λακωνία (Πελοπόννησος,Ελλάδα). Μέχρι σήμερα εμφανίσεις των ενοτήτων του Πελαγονικού καλύμματος στην Πελοπόννησο έχουν αναφερθεί μόνο στην Αργολίδα. Οι εμφανίσεις των πετρωμάτων αυτών βρίσκονται πάνω σε ευθεία γραμμή που ξεκινά από την χερσόνησο Ξίλη και φτάνει ως τα χωριά Αγγελώνα και Άγιος Ιωάννης. Η γραμμή αυτή πιθανώς αντιπροσωπεύει τον άξονα ενός τεκτονικού συγκλίνου που αντιστοιχεί στην τελευταία μέχρι τώρα διαπιστωθείσα πτυχογόνο φάση. Η σύγκριση των πετρωμάτων αυτών από πλευράς ηλικίας, τύπου ηφαιστειότητας, λιθοοψικών γνωρισμάτων και θέσης, μας επιτρέπει να τα διαφοροποιήσουμε από τα αντίστοιχα των στρωμάτων τυρού και εκείνων του υπόβαθρου στη ζώνη της Πίνδου και να τα κατατάξουμε σε μια από τις ενότητες του πελαγονικού καλύμματος.