ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

MICROTECTONIC EXPRESSIONS OF THE ROCKS' STRAIN AND THEIR MEANING FOR THE TECHNICAL WORKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδημητριάδης Ελευθέριος
  5. 1982
  6. 142-158
    • There are being studied the ways that microtectonic strain expresses and also nanlysed their impact on the construction of technical works. The microtectonic strain of the rocks is expresses in different ways in view of its features. Each distortion causes slaps of drifts in the form of macro-planes at crystals and develops generally as a reflective phenomenon. Landslide's works, groundings, transports, dams etc are effected instantly as concerns the form, the place and the way of its construction by the microtectonics expressions. During the groundings must be avoided rocks or shapings which have a geoelogic slope. Regarding tranportation works must be taken into serious consideration the geologic charting of the axes of passages and streets. Moreover must be avoided carefully the same moment slope towards the axis. Finally are cited examples which concerns the construction of dams, airports, hospitals and cemeteries.
    • Μελετώνται οι τρόποι έκφρασης της μικροτεκτονικής καταπόνησης και αναλύεται η επίδραση τους πάνω στην κατασκευή τεχνικών έργων. Η μικροτεκτονική καταπόνηση των πετρωμάτων εκφράζεται κατά διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά. Βασικά κάθε παραμόρφωση προκαλεί ολίσθηση στιβάδων σε μορφή μικροεπιπέδων στα κρύσταλλα και εκδηλώνεται γενικά σαν κατακλαστικό φαινόμενο. Έργα κατολισθήσεων, θεμελιώσεων, συγκοινωνιών, φραγμάτων κλπ, επηρεάζονται άμεσα σε ότι αφορά τη μορφή, τη θέση και τον τρόπο κατασκευής τους από τις μικροτεκτονικές εκφράσεις. Όταν γίνονται θεμελιώσεις πρέπει να αποφεύγονται πετρώματα ή σχηματισμοί οι οποίοι έχουν κάποια γεωλογική κλίση. Προκειμένου περί συγκοινωνιακών έργων, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή η γεωλογική χαρτογράφηση των αξόνων διέλευσης των οδών. Αποφεύγονται επιμελώς ομόρροπη κλίση των πετρωμάτων ως προς τον άξονα . Τέλος αναφέρονται παραδείγματα όσον αφορά την κατασκευή φραγμάτων, αεροδρομίων, νοσοκομείων και κοιμητηρίων.