ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ : ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

GREEK MECHANTS IN THE DAYS OF PALEOLOGAN: COMMON PORTRAIT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Λάϊου-Θωμαδάκη Αγγελική Ε.
  5. 1982
  6. 96-132
    • It is being studied the activity of Greeks mechants in they days of Paleologans on the basis of published and anecdote sources from notorian documents of archives of Venice and Genova. Firstly is aimed a collective portrait of the well-known merchants of the Byzantine Empire of Trapezuda. The informations which are based on italian sources, are insufficient and distorted ans present only a part of the truth, underlining the activities which connected the Greek merchants with the italians. The notorian sources are too misleading especially for the period 1261-1310, when there was small participation of the greek merchants. Furthermore, are being examined informations that concern the period 1311-1453 concludind that in Venice's and Genova's archives are being retrieved few texts written in Greek language, which are mercants' manuscripts or shipwrecked persons' or are referred to them. The upper are included in the present sutdy.
    • Μελετάται η δραστηριότητα των Ελλήνων εμπόρων την εποχή των Παλαιολόγων με βάση δημοσιευμένες και ανέκδοτες πηγές, (νοταριακά έγγραφα των αρχείων της Γένοβας και Βενετίας). Αρχικά επιχειρείται μια συλλογική προσωπογραφία των γνωστών εμπόρων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Οι πληροφορίες που βασίζονται σε ιταλικές και ελληνικές πηγές είναι ελλιπείς και στρεβλωμένες και παρουσιάζουν μέρος μόνο της πραγματικότητας υπερτονίζοντας εκείνες τις δραστηριότητες που συνέδεαν τους Έλληνες εμπόρους με τους Ιταλούς. Οι Ιταλικές νοταριακές πηγές είναι ιδιαίτερα παραπλανητικές για την εποχή 1261-1310, οπότε δείχνουν ελάχιστη συμμετοχή του Ελληνικού στοιχείου στο εμπόριο. Στην συνέχεια εξετάζονται πληροφορίες της περιόδου 1311-1453 και καταλήγει με την διαπίστωση ότι στα αρχεία της Γένοβας και της Βενετίας σώζονται ελάχιστα κείμενα, γραμμένα στα ελληνικά, που είναι αυτόγραφα εμπόρων ή ναυτικών, ή αναφέρονται σ'αυτούς και τα οποία περιέχονται στην μελέτη αυτή.