ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΩΞΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

CHARACTERISTIC FEATURES OF GREEK BAUXITES IN COMBINATION WITH THEIR ORIGIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Kiskiras Demetrios | Κισκύρας Δημ Α
  5. 1982
  6. 82-95
    • There are being studied the conditions of formation of greek bauxites which were laid down from Jurassic to Eocene; earliest to latest deposition was from NE to SW respectively. Their formation is connected with a regression associated with a strong karstification of neritic carbonate deposits unconsolidated non emergence from the sea, which took place under physicochemical conditions involving the deposition of bitumenous limestones in the proximate shallow sea. Bauxites genetically associated with igneous rocks are very rare in Greece and occur in small and unimportant deposits with a high SiO2-content, making these deposits uncommercial.
    • Μελετώνται οι συνθήκες σχηματισμού των ελληνικών βωξιτών που παρουσιάζουν μια χρονική μετανάστευση από το Ιουρασικό προς το Ηωκαινο με κατεύθυνση περίπου από ΒΑ προς ΝΔ, όπως έγινε και με την ωρίμανση των αλπικών γεωσυγκλίνων στον ελληνικό χώρο. Η γένεση του βωξίτου συνδέεται με αποχωρήσεις της θάλασσας οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σαν αντίκτυπος διαφόρων ορογενετικών φάσεων που επέδρασαν στις εσωτερικές ζώνες του ελληνικού χώρου. Οι βωξίτες μπορούν να χαρακτηριστούν σαν λατερικά μεταλλεύματα που εμπλουτίσθηκαν με αργίλιο και τιτάνιο, ενώ τα λατερικά σιδηρομεταλλεύματα εμπλουτίσθηκαν σε σίδηρο και χρώμιο.