Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΡΥΣΟΦΟΡΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

GOLD AND THE GOLDEN APPEARANCES IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1961
  6. 381-396
    • Speech taken place of the President of the Academy of Athens in the last panygeric session of the year. Describes the nature and the meaning of gold during history, talks about the future deposits of gold, the controversial and also its cultural and dynamic meaning. Cites also the adventurous activities about the gaining of this valuable metal and also the human victims that existed.
    • Λόγος του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών στην τελευταία πανηγυρική συνεδρία του έτους. Περιγράφει τη φύση και τη σημασία του χρυσού κατά τη διάρκεια της ιστορίας, μιλάει για τα μελλοντικά αποθέματα χρυσού, την πολεμική αλλά και την εκπολιτιστική και δυναμική σημασία του. Αναφέρει ακόμα τις τυχοδιωκτικές ενέργειες προς την απόκτηση του πολύτιμου αυτού μετάλλου αλλά και τα ανθρώπινα θέματα που υπήρξαν.