ΛΕΙΨΑΝΑ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΝΑΝΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ

REAMNANTS OF PLEISTOCENIC DWARF ELEPHANTS IN THE ISLAND OF NAXOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1961
  6. 332-338
    • Are described corpses of pliocenic dwarf elephant found in the island of Naxos. Is made a comparison of three typical representatives of that team and it is proved that the sample of Naxos comes probably from deposits of the middle or upper glacial period.
    • Περιγράφονται λείψανα πλειστοκαινικού νάνου ελέφαντα ανευρεθέντος στη νήσο Νάξο. Γίνεται σύγκριση των τριών τυπικών αντιπροσώπων αυτής της ομάδας και αποδεικνύεται ότι το δείγμα της Νάξου προέρχεται πιθανώς εξ αποθέσεως της μέσης ή της ανωτέρας παγετώδους περιόδου.