ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΠΑΝΙΔΟΣ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΛΙΓΟΚΑΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

DISCOVERY OF BRACKISH MOLLUSCS FAUNA OF THE UPPER OLIGOCENO IN THE WEST THRACE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1961
  6. 324-332
    • Are studied the findings of countryside researches where was found brackish fauna of molluscs, poor in species but rich in number in the area of one kilometer southwest of Hionades. An equal fauna was found in another area and more specific in the village Trifillio.
    • Μελετώνται τα ευρήματα υπαίθριων ερευνών όπου βρέθηκε υφάλμυρος πανίδα μαλακίων, πτωχή σε είδη αλλά πλούσια σε άτομα στην περιοχή ενός χιλιομέτρου νοτιοδυτικά των Χιονάδων. Ανάλογη πανίδα βρέθηκε και σε άλλη περιοχή και συγκεκριμένα στο χωριό Τριφύλλιο.