Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

THE POSITION OF THE HELLINISM IN THE CONTEMPORARY WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1961
  6. 297-310
    • Speech which was given the panegyric session about the celebration of the national anniversary of 28th October 1940. Emphasized that people must not adulterate the meaning of classical education which have to grow. As a free nation we are obligated to assimilate any other knowledge and techique, necessary for the survival and our elevation in the tough struggle for survival.
    • Λόγος τον οποίο έδωσε στην πανηγυρική συνεδρία για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τόνισε ότι ως λαός δεν πρέπει να νοθεύσουμε την έννοια της κλασσικής παιδείας, την οποία πρέπει να αναπτύξουμε. Ως ελεύθερο έθνος είμαστε υποχρεωμένοι να αφομοιώσουμε κάθε άλλη γνώση και τεχνική, αναγκαία για την επιβίωση και ανάδειξή μας στο σκληρό αγώνα της ζωής.