ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΣΟΠΑΝΤΙΤΙΣΣΗΣ

ABOUT THE DATING OF THE ICON OF MADONNA THE MESOPANTITISIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρη Μαρία
  5. 1961
  6. 270-282
    • Is presented the icon of the Madonna of Health which embellishes the enetic church of "Santa Maria della Salute". The exixsting documents in the state documents in Venice and the Marcesian Library as also the books of registration of the enetic churches of St.Markos and Santa Maria della Salute, inform us enough about the history of the icon, are quoted also abstracts from the present announcement.
    • Παρουσιάζεται η εικόνα της Παναγίας της Υγείας η οποία κοσμεί τον ενετικό ναό της Santa Maria della Salute. Τα υπάρχοντα έγγραφα στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας και στην Μαρκιανή Βιβλιοθήκη καθώς και τα Βιβλία Απογραφής των ενετικών ναών Αγίου Μάρκου και Santa Maria della Salute μας πληροφορούν επαρκώς για την ιστορία της εικόνας, παρατίθενται δε αποσπάσματα από αυτές στην ανακοίνωση αυτή.