ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ABOUT THE LOCAL AND TEMPORAL CONFINEMENT ON THE USE OF THE TERM "BISHOPS AND DEACONS" AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE SOLUTION OF PROBLEMS OF THE SOURCES OF THE REGIME OF THE PRIMORDIAL CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονιδάρης Γερασ.Ι.
  5. 1961
  6. 215-229
    • A very significant detail is examined which refers to the presentation and simplification of the problem of the system of goverment of the primitive Church. Are quoted some texts from the Apostolic and After-Apostolic era and their context is analyzed from philosophical and historical aspect.
    • Μελετάται μια σημαντική λεπτομέρεια που αφορά στην παράσταση και στην απλούστευση του προβλήματος της μορφής του πολιτεύματος της αρχέγονης Εκκλησίας. Αναφέρονται ορισμένα κείμενα από την Αποστολική και Μεταποστολική εποχή και αναλύεται το περιεχόμενο τους από φιλολογική και ιστορική πλευρά.