ΤΟ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

THE COSMOLOGICAL PROBLEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
  5. 1961
  6. 198-213
    • Speech of the Academic Mr.Kons.Papaioannou about his election as a regular member of the Academy of Athens, which took place on 20.05.1961 and has as a subject "The cosmological problem". Differences between the ancient and the modern scientists about the physical world are presented.
    • Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ.Κωνστ.Παπαϊωάννου για την εκλογή του ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών την 20.05.1961, με θέμα "Το κοσμολογικό πρόβλημα". Παρουσιάζονται οι διαφορές των αντιλήψεων των αρχαίων και των σύγχρονων για τον φυσικό κόσμο.