ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΛΑΜΠΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΑΝΤΑ ΑΥΤΗΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ 1960

THE APPEARANCE OF A BRIGHT SPOT ON THE PLANETE SATURN DURING 1960 AND THE EFFECTS OF STRONG ATMOSPHERIC PERTURBATION WHICH FOLLOWED IT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Φωκάς,Γεράσιμος (1861-1937)
  5. 1961
  6. 183-186
    • It is studied in period April-October 1960 the observations of great diathlastic equitorial telescope of the Astronomical Station of Pentelis, phenomena powerful of atmospheric disorder under north hemisphere of Saturn.
    • Μελετώνται, κατά την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου 1960 οι παρατηρήσεις μεγάλου διαθλαστικού ισημερινού τηλεσκοπίου του Αστρονομικού Σταθμού Πεντέλης, φαΙνόμενα ισχυρής ατμοσφαιρικής διαταραχής στο βόρειο ημισφαίριο του Κρόνου.