ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

RESULTS OF MEASUREMENTS OF SOME DIAMETERS MADE ON SOME SATELLITY OF THE BIG PLANETES BY THE DOUBLE RETRACTION MICROMETER OF THE ASTRONOMICAL STATION OF PENDELI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Φωκάς,Γεράσιμος (1861-1937)
  5. 1961
  6. 179-182
    • Are studied the results of measurements relevant to the diameters of four satellites of Zeus and one of Saturn. These measurement were carried out by the retraction micrometer of the Astronomical Station of Pendeli.
    • Μελετώνται τα εξαγόμενα μετρήσεων σχετικών με τις διαμέτρους τεσσάρων δορυφόρων του Δία και ενός του Κρόνου. Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με διπλοθλαστικό μικρόμετρο του Αστρονομικού Σταθμού Πεντέλης.