Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ "ΠΑΝΕΝΘΕΪΣΜΟΥ" ΤΟΥ KRAUSE ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

THE THEORY OF "PANTHEISM" OF KRAUSE IN IRAKLITO'S PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921-2012)
  5. 1961
  6. 163-165
    • This study deals with the "pantheism" which is the theory of the religion's philosophy, where the meaning of "universe" exists in the divine, while on the contrary the meaning of the "divine" isn't completely included in the universe. The present study aims at showing that "pantheism", as a philosophical creed doesn't appear from the Modernplatonics and after, as the historicals of philosophy claim, but on the contrary and during the preclassical times can someone distinguish that theory.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην "Πανενθεϊα" που είναι η θεωρία εκείνη της φιλοσοφίας της θρησκείας, όπου η έννοια του κόσμου υπάρχει στο θείο, ενώ αντίθετα η έννοια του θείου δεν περιέχεται ολοκληρωτικά στον κόσμο. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να δείξει ότι η "Πανενθεϊα", ως φιλοσοφικό δόγμα δεν αναφαίνεται από τους Νεοπλατωνικούς και μετά, όπως ισχυρίζονται οι ιστορικοί της φιλοσοφίας, αλλά αντίθετα και κατά την προκλασσική εποχή μπορεί κανείς να διακρίνει αυτήν τη θεωρία.