1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Jung Dieter
  5. 1961
  6. 149-156
    • Description of the area that is located north of the village Hasabthili (Thessalia) in which three petrographic zones are detected. It is also analyzed its tectonic structure and the ancient stone-pits that produce "Green Thessalic Stone".
    • Γίνεται περιγραφή της περιοχής που βρίσκεται βόρεια του χωριού Χασάμπαλη (Θεσσαλία), στην οποία διακρίνονται τρεις πετρογραφικές ζώνες. Αναλύεται επίσης η τεκτονική δομή της αλλά και των αρχαίων λατομείων παραγωγής "πράσινου Θεσσαλικού λίθου".