ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1961
  6. 129-132
    • A presentation by the academic Mr.Socr.Kougea of the book entitled "Photio's speeches". He describes as a careful work, with consientiousness close to orthodox theology and the Greek education and comparable towards the retorical masterpieces of the classical era. It also describes the structure of the book that is addressed to special scientists but also to wider reading audience.
    • Παρουσίαση από τον Ακαδημαϊκό κ.Σωκρ.Κουγέα του βιβλίου με τίτλο "Ομιλίαι Φωτίου". Την χαρακτηρίζει εργασία επιμελή και με ευσυνειδησία, προσιτή στην Ορθόδοξη Θεολογία και την Ελληνική παιδεία και εφάμιλλη προς τα ρητορικά αριστουργήματα της κλασσικής αρχαιότητας. Περιγράφει ακόμα τη δομή του βιβλίου, το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επιστήμονες αλλά και σε ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.