Η IN VIVO ΚΑΙ IN VITRO ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΦΩΣΦΟΛΙΠΟΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

THE IN VIVO AND IN VITRO INCORPORATION OF P32 IN THE PHOSPHOLIPIDS OF LEYCEMIC W.B.C. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Levis G | Λεβής Γ. | Μοίρας Κ
  5. 1961
  6. 112-120
    • The in vitro and in vivo incorporation of P32 into blood and especially W.B.C. phospholipids was studied. Experiments well performed on bloods of leucemic patients before and after treatment with P32. Method, results and conclusions are described.
    • Μελετάται ο in vitro και in vivo μεταβολισμός του ραδιενεργού φωσφόρου (P32) στα φωσφολιποειδή των λευκών αιμοσφαιρίων και του πλάσματος του αίματος ασθενών οι οποίοι έπασχαν από χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Περιγράφεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματά της, καθώς και τα συμπεράσματα.