ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

THE PROBLEM OF INTERNATIONAL MONETARY FLUIDITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1961
  6. 106-108
    • Description of the two sides of the international monetary fluidity. The first is referred to the fullfilmet or not of the means of financing of the increasing volume of the international exchange based on the deposits in gold and the exchange deposites. The second is the small number of the diverted national currencies that are used in international exchanges. The problem is serious, with international effect and its believed that with the enforcement and broadening of the authorities of International Monetary Treasure will be resolved gradually.
    • Περιγραφή των δύο όψεων του προβλήματος της διεθνούς νομισματικής ρευστότητας. Η πρώτη, η οποία αναφέρεται στην επάρκεια ή μη των μέσων χραματοδότησης του αυξανόμενου όγκου των διεθνών συναλλαγών βάσει του αποθέματος σε χρυσό και συναλλαγματικών διαθεσίμων. Η δεύτερη όψη, είναι ο μικρός αριθμός των μετατρέψιμων εθνικών νομισμάτων, που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς συναλλαγές. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, με διεθνή απήχηση και πιστεύεται πως με την ενίσχυση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα επιλυθεί σταδιακά.