Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

THE PHILOSOPHICAL THOUGHT OF OUR TIMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1961
  6. 62-79
    • Speech of the academic Mr.Ioannis Theodorakopoulos in the Academy of Athens, in 18.03.1961 which has as a subject "The philosophical thought of our times". Extensive analysis of the modern philosophical problems.
    • Ομιλία του Ακαδημαϊκού Ιωαν.Θεοδωρακόπουλου στην Ακαδημία Αθηνών, την 18.03.1961 με θέμα "Η φιλοσοφική θεώρησις της εποχής μας". Εκτενής ανάλυση των σύγχρονων φιλοσοφικών προβλημάτων.