ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΕΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ (SOPHORA JAPONICA L)

ABOUT THE SOPHORA GLUE JAPANESE (SOPHORA JAPONICA L) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Foufas Chr.Al | Φούφας Χ.
  5. 1961
  6. 37-39
    • It is described the protective role of glue in plants, its physical and chemical character. Presents the chromographic examination on paper and the its distribution to the plant.
    • Περιγράφεται ο προστατευτικός ρόλος του κόμμεος στα φυτά, ο φυσικός και χημικός χαρακτήρας του, γίνεται παρουσίαση της χρωματογραφικής του εξέτασης επί χάρτου και της κατανομής του στο φυτό.