ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

THE GLOBAL MOVEMENT FOR THE RESPONSIBILITY OF SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1974
  6. 257-268
    • Report on the positive but also negative results of the rapid technological progress. It is underlined that the progress ought to have as a target the favour of man and on no ocassion it must not undermine the intellectual cultivation and the human intellectual aims. Furthermore ,the need for controling the unlimited possibilities of the technology is pinpointed, so as the mankind avoids the catastrophe.
    • Αναφορά στα θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα της αλματώδους τεχνολογικής εξέλιξης. Επισημαίνεται ότι η τεχνολογία θα πρέπει να έχει σαν στόχο την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαβρώνει την πνευματική καλλιέργεια και τις ανθρώπινες πνευματικές επιδιώξεις. Τονίζεται η ανάγκη ελέγχου των απεριορίστων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, ώστε να μην οδηγηθεί η ανθρωπότητα σε καταστροφή.