ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 250 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤ. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΝΤ.

ON THE COMPLETION OF 250 YEARS FROM KANT'S BIRTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1974
  6. 218-225
    • Kant's contribution to the aesthetic thinking of man, is reported. According to Kant, the beauty and charms in general are one specific kind and specific way of depiction inside us. The subjectivity of the beauty in line with the feelings it causes, is examined.
    • Αναφέρεται η συμβολή του Καντ στην αισθητική σκέψη του ανθρώπου. Κατά τον Κάντ η ομορφιά, το κάλλος γενικώς είναι ένα ορισμένο είδος, ένας ορισμένος τρόπος παραστάσεως μέσα μας. Εξετάζεται η υποκειμενικότητα του ωραίου σύμφωνα με τα συναισθήματα που μας προξενεί.