Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ( 700 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΑΤΗ)

THE CHRISTIANISM, THE SOCIAL EVOLUTION AND THE LAW (700 YEARS FROM THE DEATH OF St THOMAS THE AKINATIS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1974
  6. 192-217
    • With the completion of 700 years since the death of St.Thomas the Akinatis (common teacher of the Catholic Church) a report is made on his work and moral. It is pinpointed that he contributed to the creation of the method of deholiness of the external elements of the Church in order faith to become more clear and safe. Based on Aristotles' philosophy and free from the despotism of the creed, he established his teaching without passion, with a well-balanced sense and proved that the Theology is science.
    • Με την συμπλήρωση 700 χρόνων από τον θάνατο του Αγίου Θωμά του Ακινάτη (κοινού διδασκάλου της Καθολικής Εκκλησίας) γίνεται αναφορά στο έργο και στο μήνυμα του. Επισημαίνεται ότι η προσφορά του βρίσκεται στο ότι εδημιούργησε τη μέθοδο της αποϊεροποίησης των εξωτερικών στοιχείων της Εκκλησίας ώστε να γίνει περισσότερο ασφαλής και καθαρή η πίστη. Βασιζόμενος στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη και απηλλαγμένος από την δεσποτεία του δόγματος, θεμελίωσε την διδασκαλία του χωρίς πάθος με ισορροπημένη λογική, και απέδειξε ότι η Θεολογία είναι επιστήμη.