ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

POST-BYZANTINE AND MODERN GREEK HISTORIOGRAPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1974
  6. 57-103
    • With the completion of the a century since the consummation of the history of the Greek Nation by Konstantinos Paparrigopoulos, the Academy of Athens honoured the great national historian. Furthermore, a detailed report is made on the content of this work. It is pinpointed that Paparrigopoulos' voice was responsible and with the matter of the historic tradition he created a monument of unity without superfluous "historio-legal" pressure.
    • Με τη συμπλήρωση εκατονταετίας από την ολοκλήρωση της ιστορίας του Ελληνικού έθνους του Κων/νου Παπαρρηγόπουλου, η Ακαδημία Αθηνών τιμά τον μεγάλο εθνικό ιστορικό. Λεπτομερής αναφορά στο περιεχόμενο του έργου αυτού. Επισημαίνεται ότι η φωνή του Παπαρρηγόπουλου υπήρξε υπεύθυνη, και με την ύλη της ιστορικής παράδοσης έπλασε μνημείο ενότητος άνευ περιττού "ιστοριονομικού " φορτίου.