ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1974
  6. 52-56
    • Presentation of the Greek translation of the work, of the university Professor Arpad Szabo. The book is entitled : "The beginning of the Greek Mathematics". The writing of this book forms an hymn for the ancient Greek spirit and aims at the refutation of false views, according to which the Ancient Greeks are not presented as the pioneers of the science's beginning but they are found somewhere in the middle of the road.
    • Παρουσιάζεται η ελληνική μετάφραση του έργου του πανεπιστημιακού καθηγητή Arpad Szabo "Απαρχαί των Ελληνικών Μαθηματικών". Η συγγραφή του βιβλίου αυτού αποτελεί ύμνον για το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα και απέβλεψε μεταξύ άλλων στην ανασκευήν εσφαλμένων απόψεων σύμφωνα με τις οποίες οι αρχαίοι Έλληνες δεν εμφανίζονται πρώτιστοι στο ξεκίνημα της Επιστήμης, αλλά κάπου στο μέσον του δρόμου.