ΛΟΓΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE DEPARTED PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1974
  6. 3-7
    • Account of the activities of the departed President and report on the activities that should be done by the new President.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων του απερχομένου Προέδρου και αναφορά σε ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον αναλαμβάνοντα Πρόεδρο.