ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

FOR THE ORIGIN OF THE ROTATION OF CELESTIAL BODIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Savic Pavle
  5. 1974
  6. 447-462
    • Report on the celestial bodies and cosmic systems. Their composition and structure is described. Furthermore, it is pinpointed that the modern science provides us with many details relevant with that structure, in a such way that we can discern that the common thing in all the chemical elements is the structure, the composition of their core and the electrous round it.
    • Αναφορά στα ουράνια σώματα και στα κοσμικά συστήματα. Περιγραφή της σύνθεσης και δομής. Επισημαίνεται ότι η σύγχρονη επιστήμη μας δίνει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την δομή, εις τρόπον ώστε να βλέπουμε ότι αυτό που είναι κοινό σε όλα τα χημικά στοιχεία να είναι ακριβώς η δομή, η σύνθεση του πυρήνα τους και τα ηλεκτρόνια γύρω από αυτόν.