ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΡΙΖΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ

THE RECORDS OF RIZOS-RAGAVIS' FAMILY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θέμελη-Κατηφόρη Δέσποινα | Στεργέλλης Αριστείδης
  5. 1974
  6. 432-444
    • The importance of the documents of the family of Rizos-Ragavis forms a source for the modern greek history. Especially, the documents of the personal records of Alexandros Iak.Rizos-Ragavis compose a treasure for the study of the political history, literature, etc. The present announcement is devided in two main parts:a) the first one regards the documents and b) the second one regards the rest and the manuscripts. Except the manuscripts there is considerable printed matter which contains press-clipping and literary scraps.
    • Η σπουδαιότητα των εγγράφων της οικογένειας Ρίζου-Ραγκαβή αποτελεί πηγή της νεοελληνικής ιστορίας. Ειδικότερα, τα έγγραφα του πρσωπικού αρχείου του Αλεξάνδρου Ιακ.Ρίζου-Ραγκαβή αποτελούν θησαυρό για την μελέτη της πολιτικής ιστορίας, της λογοτεχνίας κλπ. Η παρούσα ανακοίνωση υποδιαιρείται σε δύο κύρια μέρη : α) Το αφορών εις τα έγγραφα, και β) και το αφορών εις τα κατάλοιπα και χειρόγραφα. Πλην των χειρογράφων, υπάρχει και αξιόλογο έντυπο υλικό το οποίο περιλαμβάνει αποκόμματα εφημερίδων και λογοτεχνικών περιοδικών.