ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ

BYZANTIUM AND GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Runciman Steven
  5. 1974
  6. 417-424
    • The study is referred to whether the Byzantines were Greeks. By the racial point of view, as in all nations and especially the civilized there is intermarriage and this happens with the Byzantines, without meaning that any racial element greek or other has been disappeared. From the language's standpoint, it is pinpointed that this forms the best (though it is not completely safe) mean for the ascertainment of the indentity of one nation. The view that one nation is what it feels it is, is buttressed.
    • Εξετάζεται κατά πόσον οι Βυζαντινοί ήταν Ελληνες. Από απόψεως φυλετικής, όπως σ'όλα τα έθνη και ιδίως τα πολιτισμένα, υπάρχει επιμειξία και αυτό συμβαίνει και με τους Βυζαντινούς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξηφανίσθη οιονδήποτε φυλετικό στοιχείο ελληνικό ή άλλο. Από απόψεως γλώσσης, επισημαίνεται ότι αυτή αποτελεί καλύτερο (όχι όμως απολύτως ασφαλές) μέσω διαπιστώσεως της ταυτότητας ενός έθνους και υποστηρίζεται η άποψη ότι ένας λαός είναι ότι αισθάνεται ότι είναι.