Ο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

THE PHILOSOPHICAL DEFINITION OF THE MEANING OF THE OWNERSHIP (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1974
  6. 354-362
    • According with the philosophical view, the ownership is determined as an extension of the body as well like a necessary space for the development of the personality. Though it is theoretical correct the extension of the ownership to be restricted and the common ownership to be established; in practice that restriction annihilates the motives of creativity and that is pinpointed as a disadvantage of the communistic system.
    • Σύμφωνα με την φιλοσοφική άποψη, η ιδιοκτησία προσδιορίζεται σαν επέκταση του σώματος, σαν απαραίτητος χώρος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αν και είναι θεωρητικώς ορθό να περιορισθεί η επέκταση της ιδιοκτησίας και να καθιερωθεί η κοινοκτημοσύνη, στην πράξη ο περιορισμός αυτός εκμηδενίζει τα κίνητρα της δημιουργικότητας και αυτό επισημαίνεται σαν μειονέκτημα του κομμουνιστικού συστήματος.