ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ SO2 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ON THE MAXIMUM AND MINIMUM VALUES OF THE SO2 CONCENTRATIONS IN ATHEN'S AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1974
  6. 323-330
    • The maximum and the minimum values of the SO2 concentrations are examined in Athens' area, according to the observations made at the National Observatory of Athens (h=107m) and at the University Club (h=88m) , during the period 1971-1973. The weather situations, which occurred during the days of maximum and minimum concentrations of SO2, were also studied. It was found that the maximum concentrations were noticed with clear skies, light surface winds or calms, which resulted in considerable cooling of the earth at night thus causing the formation of temperature inversions. Concerning the minimum concentrations, they occurred during the rainy days with moderate or strong winds of the northern sector.
    • Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες τιμές συγκεντρώσεων του SO2 στην περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με παρατηρήσεις που έλαβαν χώρα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο (h=107m) και την Πανεπιστημιακή Λέσχη (h=88m) κατά την περίοδο 1971-1973. Οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν κατά τις μέρες υψηλών και χαμηλών συγκεντρώσεων σε SO2 εξετάστηκαν επίσης. Αποδείχθηκε ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σημειώθηκαν με καθαρό ουρανό, ελαφρά αεράκια ή νηνεμίες, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να δροσίζεται σημαντικά η γη κατά τη νύκτα καθώς επίσης και τη διαμόρφωση αναστροφών στην θερμοκρασία. Όσον αφορά τις ελάχιστες συγκέντρωσεις, αυτές σημειώθηκαν κατά την διάρκεια βροχερών μερών με μέσους ή δυνατούς βορεινούς ανέμους.