ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1974 ΛΑΣΠΟΒΡΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

FOR THE OBSERVED MUD-RAIN IN THE AREA OF ATHENS DURING THE 1st OF APRIL,1974 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Καραλής Ιωάννης
  5. 1974
  6. 300-309
    • The meteorological conditions that caused the mud-rain during the night of the 31st of March to the 1st of April, 1974, are examined. The origin of tinning admixtures found in it, is examined too. Finally, the conclusions that arose, are cited.
    • Εξετάζονται οι μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες προκάλεσαν τη λασποβροχή κατά τη νύχτα της 31ης Μαρτίου προς την 1ην Απριλίου 1974 καθώς και η προέλευση των γονιδίων προσμίξεων που ανευρεύθηκαν σε αυτή, και συνάγονται συμπεράσματα.