ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΙΦΑΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Κ2,3

PHOTOMETRIC RESEARCH FOR THE K2,3 CHROMOSPHERIC FLOCCULI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μακρής Κ Ι | Μακρής Κ
  5. 1974
  6. 215-237
    • The photometric study of the small emission centers of the K2,3 solar chromosphere (flocculi), based on a series of spectroheliograms (1953-1959) of the Arcetri Observatory, enabled us to estimate the mean value of the intensity of the flocculi (Ifl(0)) relatively to the mean value of the intensity of the chromospheric background at the center of the solar disk (Ichr(0)). The ratio Ifl(0)/Ichl(0), after the appropriate corrections was found to be 1,482+ 0,003.
    • Μελετώνται φωτομετρικώς τα μικρών διαστάσεων κέντρα εκπομπής της ηλιακής χρωμόσφαιρας, η οποία παρατηρείται δια της γραμμής Κ2,3 του ιονισμένου ασβεστίου. Τα μικρά ταύτα κέντρα εκπομπής, καλούμενα νιφάδες, αποτελούν το υλικον δομής της χρωμόσφαιρας του Ηλίου, ο δε σχηματισμός αυτών εντός της ηλιακής ατμόσφαιρας οφείλεται εις τοπικά μαγνητικά πεδία, των οποίων η ένταση κυμαίνεται μεταξύ 1-10 Gauss. Σκοπός της ερεύνης ταύτης είναι η μέτρησης της εντάσεως των νιφάδων εν συγκρίσει προς την ένταση του χρωμοσφαιρικού βάθους, η ευρεσις δηλαδή του λόγου Ιfl/Ichr, εις το κέντρο του ηλιακού δίσκου. Αι εκτελεσθείσαι μετρήσεις αναφέρονται εις νιφάδας, των οποίων αι διαμετροι κυμαίνονται μεταξύ 7 και 45 δευτερολέπτων τόξου.