Η ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ΤΟΥ MONTAIGNE ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΘΗ

MONTAIGNE'S KNOWLEDGE OF GREEK AND HIS ERRORS IN TRANSLATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1974
  6. 139-148
    • According to the study of translation work of Michel Montaigne, great thinker of the 16th century, were ascertained some mistakes (in translation) which were the cause of misinterpretation, for example relevant with the meaning of friendship. The conclusion is that translating foreign authors is too risky, especially when someone hasn't competent knowledge of the foreign language (and especially at the present case of the ancient greek language), because the spirit and the message of the author are not correctly rendered.
    • Κατά την μελέτη του μεταφραστικού έργου του Michel Montaigne, μεγάλου στοχαστή του 16ου αιώνα, διαπιστώθηκαν ορισμένα λάθη (μεταφραστικά) τα οποία έγιναν αφορμή παρερμηνείας, π.χ, σχετικά με την έννοια της φιλίας. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι αρκετά παρακινδυνευμένο να επιχειρείται μετάφραση ξένων συγγραφέων όταν κανείς δεν έχει επάρκεια της ξένης γλώσσας ( και στην προκειμένη περίπτωση της αρχαίας ελληνικής) διότι δεν αποδίδεται σωστά το πνεύμα και το μήνυμα του συγγραφέα.