ΑΠΌ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΠΑΝΙΝ

FROM THE ABUNDANCE TO THE SHORTAGE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1974
  6. 74-84
    • Report on the advantages but also on the enough disadvantages that rise from the consumption. One of the disadvantages is the destruction of the nature. The frugality forms a solution, not only for the economic sector but also for the social and ideological. Finally, it is pinpointed that frugality should be implemented as a life's attitude.
    • Αναφορά στα πλεονεκτήματα αλλά και στα αρκετά μειονεκτήματα που προκύπτουν από την κατανάλωση. Ένα από τα μειονεκτήματα είναι η καταστροφή της φύσης. Η λιτότης αποτελεί λύση, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά στον κοινωνικό και ιδεολογικό και θα πρέπει να εφαρμόζεται σαν στάση ζωής.