1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσόχας Κ. | Δογαράς Γ
  5. 1974
  6. 51-64
    • It was studied the pollution through the DDT of the fat of Greece's inhabitants and it was found higher than that of the inhabitants of England, France, Germany and Alaska. This is attributed to the thoughtless use of chloro-derivative insecticides. Some measures for the reduction of the pollution are proposed.
    • Μελετήθηκε η ρύπανση δια DDT του λίπους κατοίκων της Ελλάδος και ευρέθη υψηλότερη από εκείνη των κατοίκων της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αλάσκας. Αυτό αποδίδεται στην αλόγιστη χρήση χλωροπαραγώγων εντομοκτόνων. Προτείνονται μέτρα για την περιστολή της ρύπανσης.