ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1974

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS 1974 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1974
  6. 5-39
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1974.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1974.