ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1946 ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946

REPORT OF THE ACADEMY'S GENERAL SECRETARY GEORGE P.ECONOMOU ABOUT THE ACADEMY'S PROCEEDINGS OF THE YEAR 1946. THE REPORT WAS READ DURING THE FESTIVE SESSION OF THE 28th OF DECEMBER 1946 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1946
  6. 92-106
    • Account that regards the Academy's work for the year 1946. In particular, the work of scientific annexes, the prizes and medals that were awarded, are reported.
    • Γίνεται απολογισμός του έργου της Ακαδημίας για το έτος 1946, του έργου των επιστημονικών παραρτημάτων, τα βραβεία και τα μετάλλια που απενεμήθηκαν.