Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1946. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΑ

THE 25th OF MARCH 1946. ABOUT THE MEDICAL SERVICE OF THE ARMY DURING THE WAR OF INDEPENDENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1946
  6. 9-15
    • Through some hand-written sources are cited some elements regarding the sanitary service of the army during the War of Independence of 1821.
    • Μέσα από χειρόγραφες πηγές παρατίθενται στοιχεία για την υγειονομική υπηρεσία του στρατού κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821.