1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1946
  6. 327-334
    • The speech is referred to the SE part of the Aegean, the name of the area "Dodecanese" (it was officialy named in 1908), the islands that it contains, their geographical importance and the effort for their annexation to Greece.
    • Προόκειται για ομιλία που αναφέρεται στο ΝΑ τμήμα του Αιγαίου, στην ονομασία της περιοχής σε "Δωδεκάνησο", που έγινε επισήμως το 1908, στις νήσους τις οποίες περιλαμβάνει, στη γεωγραφική τους σημασία και στην προσπάθεια προσάρτησής τους στην Ελλάδα.