Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΦΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Δ.ΤΑ

CAN DDT HELP TO ERADICATE ANOPHELES AND MALARIA FROM GREECE? (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαντέκος Αθανάσιος
  5. 1946
  6. 292-304
    • The study is referred to the form and extent that the malaria control is going to take in the following years. Furthermore the study deals with what is pursued with the broader use of DDT and if it is going to be achieved the extermination or reducement of the dangerous mosquito so as not the malaria be communicated.
    • Πρόκειται για μελέτη η οποία επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα ποια μορφή και έκταση πρόκειται να λάβει κατά τα προσεχή έτη ο ανθελονοσιακός αγώνας στην Ελλάδα και τι επιδιώκεται με την ευρεία χρήση του ΔΔΤ και αν πραγματοποιηθεί η εξόντωση ή η ελάττωση των επικίνδυνων ανωφελών ώστε να μην μεταδίδεται η ελονοσία .