Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

THE COUNTRY HOME FROM THE SANITATION'S POINT OF VIEW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π | Κανελλάκης Αθ. | Παλαιόπουλος Αρ.
  5. 1946
  6. 291-292
    • The study is referred to the important issues of the mass health and to the statistical conclusions that arose. The peculiarities in the various areas of Greece, regarding the sanitary issues are connected with the traditions of the Greek races, their manners and customs, their agricultural activities, etc.
    • Μελέτη η οποία αφορά σημαντικά ζητήματα της λαϊκής υγείας και στατιστικά συμπεράσματα που προκύπτουν. Οι ιδιορρυθμίες στις διάφορες περιοχές της Ελλάδος, αναφορικά με ζητήματα υγιεινής, έχουν σχέση με τις παραδόσεις των ελληνικών φυλών, τα ήθη και τα έθιμα αυτών, των γεωργικών τους ενασχολήσεων κλπ.