ΑΙ ΗΛΙΚΙΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΗΜΩΔΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ

THE AGES OF MAN'S LIFE ACCORDING TO SOLON AND ACCORDING TO THE POPULAR MODERN GREEK TRADITION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαούρδας Β.
  5. 1946
  6. 257-263
    • Through the quotation of texts and poems are cited tha man's ages according to the conception of modern Greeks. Especially, through Solon's poems, the shortness of life is underlined, while the unity of Hellinism from his era till nowadays is proved.
    • Μέσα από την παράθεση κειμένων και ποιημάτων παρατίθεται η σειρά ηλικιών του ανθρώπου κατά τις αντιλήψεις των νεοτέρων Ελλήνων. Ειδικότερα, μέσα από τα ποιήματα του Σόλωνα, τονίζεται η βραχύτητα του βίου αλλά παράλληλα αποδεικνύεται η ενότητα του Ελληνισμού από την εποχή του μέχρι τις μέρες μας.