ΠΟΙΟΣ Ο ΟΜΦΑΚΙΑΣ Ή ΟΜΦΑΚΙΤΗΣ ΟΙΝΟΣ

WHAT IS THE OMPHACIAS OR OMPHACITE WINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965)
  5. 1946
  6. 251-257
    • Among a lot of names that ancient Greeks used for the wines is the word "omphacias". The query of what this word means precisely, from where it is derived and which wines concerns, is studied. Finally, it is proved that the omphacite wines, are these that are produced from the main production and in great quantity.
    • Μεταξύ των πολλών ονομασιών που χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες για τους οίνους είναι και η λέξη " ομφακίας'. Μελετάται το ερώτημα του τι ακριβώς σημαίνει η λέξη αυτή, από πού προέρχεται και ποιους οίνους αφορά. Αποδεικνύεται ότι οι ομφακίαι οίνοι, είναι εκείνοι που παράγονται από σταφύλια της κύριας παραγωγής και σε μεγάλη ποσότητα.