1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φωτεινός, Γεώργιος Θ. (1876-1958) | Φωτεινού Π.Β. | Σουβατζίδης Αθ.
  5. 1946
  6. 189-198
    • The results that arose by the application of sulphonamides and penicillin to sick men and women of the hospital A.Syggros, are presented. The patient suffered from gonorrhoea.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή, σε άνδρες και γυναίκες άρρωστες του νοσοκομείου Α.Συγγρού που έπασχαν από βλενόρροια, σουλφαναμιδών και πενικιλλίνης.