ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE NEW ACADEMICIAN Mr.KONSTANTINOS ROMEOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α | Οικονόμος Γεώργιος
  5. 1946
  6. 138-143
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new Academician Mr.Romeos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Ρωμαίου.